دو لایه با روکش آلومینیوم مخصوص صادرات

تشکیل شده از یک لایه پلی استر و یک لایه تیشو که با قیر اندود شده و دارای پوشش آلومینیوم می باشد .
دو لایه

تشکیل شده از یک لایه تیشو اشباع شده از قیر

تک لایه با روکش آلومینیوم

تشکیل شده از یک لایه پلی استر اشبا شده از قیر که دارای پوشش آلومینیوم می باشد .